Informacje dla akcjonariuszy

INFORMACJA O WEZWANIU AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

Niniejszym informujemy o wysłaniu wezwań do akcjonariuszy Spółki w trybie art. 16 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki.

Przedmiotowe wezwanie wynika z obowiązku dematerializacji akcji wprowadzonego w/w ustawą. Akcje Spółki podlegać będą zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w postaci elektronicznej. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji – do pobrania TUTAJ, po podaniu hasła..
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji – do pobrania TUTAJ, po podaniu hasła..
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji – do pobrania TUTAJ, po podaniu hasła..
Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji – do pobrania TUTAJ, po podaniu hasła..