13 stycznia 2022

KONKURS: Wygraj pakiet badań dla swojego Dziadka lub Babci!

Konkurs - wygraj pakiet badań dla swojego Dziadka lub Babci w placówce Sanitas! ❤️

Zasady konkursu:

 1. Dokończ zdanie: "Kocham swojego Dziadka/swoją Babcię ponieważ..."

  Odpowiedź umieść w komentarzu pod postem konkursowym (https://www.facebook.com/metropoliagdansk/posts/2298615383614668)

 2. Każdy uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi.

 3. Forma odpowiedzi jest dowolna (wpis, filmik, zdjęcie itp.).

 4. Nagrodę zdobędzie 9 osób z najciekawszymi odpowiedziami.

 5. Konkurs trwa od 13.01.2022 do 17.01.2022 r. (godz. 15:00)

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Hevelius SP z o. o. SKA, ul. Kilińskiego 9A, 80-452 Gdańsk.

 2. Akcja trwa w dniach od 13.01.2022 do 17.01.2022 r. do godz. 15:00.

 3. W akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

 4. Uczestnikiem akcji może zostać każdy, kto w czasie jej trwania napisze komentarz pod postem konkursowym, dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/metropoliagdansk/posts/2298615383614668 , Komentarz musi zawierać odpowiedź na konkursowe zadanie - dokończyć zdanie: “Kocham swojego Dziadka/swoją Babcię, ponieważ..."

 5. W puli nagród znajduje się 9 pakietów badań laboratoryjnych do Centrum Medycyny Specjalistycznej Sanitas w Gdańsku. W skład pakietu wchodzą takie badania jak: albuminy, ALP, ALT, wapń, cholesterol, glukoza, kreatynina, badanie ogólne moczu, morfologia 5diff, białko całkowite, triglicerydy, kwas moczowy. Wartość jednego pakietu to 127 zł.

 6. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni do dnia 19.01.2022 r. na podstawie wyboru 9. zwycięzców przez komisję z Centrum Zdrowia Sanitas.

 7. Informacje o odbiorze nagrody zostaną przekazane zwycięzcy w prywatnej wiadomości po ogłoszeniu wyników konkursu. Zwycięzcy proszeni są o zgłoszenie się po odbiór nagrody poprzez wiadomość prywatną. Zwycięzca zostanie poproszony o imię i nazwisko osoby, która zrealizuje pakiet badań.

 8. Realizacja pakietu badań będzie możliwa do 28.02.2022 r. Po tym terminie nagroda przepada.

 9. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z odbiorem nagrody.

  ---

 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Centrum Hevelius SP z o. o. SKA, ul. Kilińskiego 9A, 80-452 Gdańsk.

 2. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana tylko dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r. (dalej jako „RODO”).

 3. Dane osobowe są udostępnione przez uczestnika konkursu wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane jedynie przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

 4. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:

 5. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (a) o celach przetwarzania danych, (b) o kategoriach przetwarzanych danych,(c) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (d) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (e) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (f) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach

 6. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

III. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”).

 1. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (a) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (b) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (c) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.